הפעלת שירותי שמירה בישובים

קישור למסמך ה חתום: הודעה לציבור על הפעלת שירותי שמירה בשדה משה 15.8.2021

נוסח המכתב:

תאריך: 15.8.2021

הודעה לציבור על הפעלת שירותי שמירה

נמסרת בזה הודעה לתושבי המועצה על הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדרי ציבור ביישובי המועצה המפורטים להלן, בהתאם ל- חוק עזר ללכיש (שירותי שמירה), התש"פ-2020 ("חוק העזר"), ובהתאם להחלטת מליאת המועצה בישיבתה מס' 566-26/15   מיום 15/12/2020, ולאישורו של ראש המועצה בהתאם לחוק העזר.

להלן עיקרי מהות שירותי השמירה והיקפם:

  • שומר סיור 9 שעות ליום במשך חודש מלא.
  • ניידת סיור צמודה לסיור הנ"ל.

מועד תחילת שירותי השמירה: 17.8.2021 .

יישובי המועצה בהם יופעלו שירותי השמירה וייגבה היטל שמירה בהתאם לחוק העזר (מתוך חוק העזר כפי שפורסם כדין*):

(סעיף 3)

שיעורי ההיטל לשנה:


יישוב

הסכום בש"ח לכל מ"ר מהשטח הבנוי שבנכס

שדה משה

5.226

(*הטבלה והתעריפים הם לצורך ידיעה בלבד, בכל מקרה של טעות יחול האמור בחוק העזר כפי שפורסם כדין)  

דני מורביה

ראש המועצה האזורית לכיש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.